• Chào Cờ
 • Tập Hop
 • Trại Emerald Bay
 • Các em và các trưởng
 • Lều Trại
 • Giờ chuẩn bi xuống nước
 • Giờ ăn
 • Hoc bắn cung
 • Học đan mây/tre
 • Họp trưởng
 • LĐ Bạch Đằng Giang
 • LĐ Quang Trung Ngọc Hồi
 • LĐ Việt Hùng
 • 4 Trưởng Vạn Kiếp - Hướng Việt - Lạc Việt - Chí Linh